Inburgering en cursusonderdeel arbeidsmarkt in 2015

 
Arbeidsmarktmodule ingevoerd; eindtermen KNS vernieuwd?
Minister Asscher heeft de Tweede Kamer onlangs in een brief geïnformeerd over de uitbreiding van de inburgeringsplicht met een "arbeidsmarktmodule" en de vernieuwing van de eindtermen voor het onderdeel KNS (kennis van de Nederlandse samenleving).
In het regeerakkoord is afgesproken dat de inburgeringseisen worden aangescherpt. Als uitwerking hiervan heeft het Kabinet besloten met ingang van 1 januari 2015 een arbeidsmarktmodule in te voeren.

Arbeidsmarktmodule
In de brief worden de tien onderdelen genoemd waar de arbeidsmarktmodule uit zal bestaan: van beroepenoriëntatie en verbeteren van de taal tot sollicitatievaardigheden. Voor het doorlopen van de module is gekozen voor een portfoliomethode. De module wordt afgesloten met een examen dat bestaat uit de beoordeling van het portfolio en een panelgesprek.
 
Reactie VluchtelingenWerk
VluchtelingenWerk denkt dat vluchtelingen baat kunnen hebben bij het volgen van een dergelijke arbeidsmarktmodule. Dat neemt echter niet weg dat wij ook enkele bedenkingen hebben. Zo zou ons inziens de nadruk niet moeten liggen op de verplichting, maar veeleer op het benutten en ondersteunen van de motivatie en het doorzettingsvermogen van de inburgeraar. Verder verwachten wij dat het merendeel van de vluchtelingen intensieve begeleiding nodig zal hebben bij (het kiezen van) de voorbereiding op en het doorlopen van de arbeidsmarktmodule.
 
Eindtermen KNS
De eindtermen van het examenonderdeel KNS zijn vernieuwd: 81 items worden vervangen of aangepast, 39 geactualiseerd en 107 items zijn nieuw. Zodra de items voldoende zijn getest en de zak- en slaaggrens opnieuw is bepaald, worden de eindtermen zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
Invoering staat gepland voor begin 2015.