Wet Inburgering

15-2-19 meetup-nieuwe-inburgeringswet-taalcoaching:

https://www.hetbegintmettaal.nl/meetup-nieuwe-inburgeringswet-taalcoaching/

Eindtermen Kennis van de Nederlandse Samenleving

 

http://docplayer.nl/16227638-Eindtermen-kennis-van-de-nederlandse-samenleving.html

 

 

Wijzigingen in het inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen wordt de komende tijd ingrijpend gewijzigd:
per 1 november 2014 worden diverse toetsen gewijzigd.
Dit geldt voor zowel het examen in Nederland als in het
buitenland. Bovendien wordt per 1 januari 2015 het examen in
Nederland uitgebreid met de zogenaamde "arbeidsmarktmodule".

Inburgeringsexamen per 1 november 2014

In Nederland wordt per 1 november de Toets Gesproken Nederlands
(TGN) vervangen door een nieuw spreekexamen. Dit bevat twee onderdelen,
namelijk vraag en antwoord en het kiezen van een reactie
in een gesprek. Daarnaast zijn er de examens voor lezen, luisteren en
schrijven. Dit alles op A2-niveau.

In het buitenland verandert de TGN per 1 november eveneens. De
spreektoets bestaat dan nog uit twee onderdelen: vraag en antwoord,
en zinnen afmaken. Het onderdeel Geletterdheid en Begrijpend Lezen
(GBL) wordt vervangen door een leesexamen dat bestaat uit functionele
leesvaardigheid en technische leesvaardigheid. Dit alles op A1-
niveau. In zowel Nederland als in het buitenland veranderen naast de
inhoud ook de afname en de beoordeling van de TGN; zie hiervoor het
eerdere bericht in Compact nr.13 van dit jaar. Van het examen Kennis
van de Nederlandse samenleving (KNS) worden alleen de vragen geactualiseerd.

Meer informatie

In een artikel in het tijdschrift Les van september verschijnt meer informatie
over het nieuwe examen en in september verschijnen op de
website van DUO nieuwe voorbeeldexamens. Om precies op de hoogte
te blijven van de veranderingen rond de examens kan men zich ook
abonneren op een gratis digitale nieuwsbrief: inburgeringsexamen@
bureau-ice.nl. Voor wijzigingen van het examen in het buitenland zie hier.


Inburgeringsexamen per 1 januari 2015

Het huidige examen Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)
zal in Nederland uit twee onderdelen gaan bestaan: KNM (Kennis van
de Nederlandse Maatschappij/het oude KNS) en de nieuwe arbeidsmarktmodule
(Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt).
Voor beide onderdelen  afzonderlijk moet men een voldoende halen.

Overgangsrecht

De nieuwe examenonderdelen worden verplicht voor inburgeringsplichtigen
die hun verblijfsvergunning na 31 december 2014 ontvangen.
Het ziet er naar uit dat inburgeringsplichtige kandidaten voor het
staatsexamen verplicht worden om daarnaast ook het KNS examen
(alle twee de onderdelen) te behalen.
Voor de arbeidsmarktmodule komen drie gebruikersprofielen: voor
laagopgeleiden (Taal niveau A2/1F) en voor hoogopgeleiden (vanaf
MBO 3) die de arbeidsmarktmodule zelfstandig willen doorlopen en
voor een groep die de module onder begeleiding doorloopt.
De verwachting is dat vluchtelingen vaak dit laatste profiel zullen kiezen.

Eindtermen

De concept eindtermen voor de arbeidsmarktmodule zijn inmiddels
openbaar. Ze bestaan uit acht thema's. Deze eindtermen zijn uitgewerkt
in een portfolio van acht resultaatkaarten, die men straks digitaal kan
invullen op de website van DUO of op papier. Het examen bestaat uit
een beoordeling van het portfolio en een eindgesprek (van 20-30 minuten)
op een DUO-locatie. Mochten de huidige pilots voor de arbeidsmarktmodule
daar aanleiding toe geven, dan kunnen de eindtermen nog worden gewijzigd.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Het ministerie van SZW organiseert een aantal voorlichtingsbijeenkomsten
over de nieuwe arbeidsmarktmodule in Utrecht. De projectleiders
inburgering van VluchtelingenWerk zijn hiervoor uitgenodigd.
In november volgen regionale bijeenkomsten waarbij tevens de
uitkomstenvan de pilots aan de orde zullen komen.