Nieuwe regels over Beschut Werk 1-10-2017

Boodschap in het kort:

 

School schakel de gemeente in bij de aanvraag Beschut Werk voor een leerling.

 

Beschut Werk

                 

Onlangs is er iets gewijzigd bij de aanvraag voor een advies

Indicatie Beschut Werk (aIBW) voor VSO-leerlingen die nog

schoolgaand zijn. Tot heden werd een aanvraag van zo'n

leerling per omgaande administratie juridisch afgewezen,

omdat hij/zij niet tot de doelgroep behoorde. Dat betekende dat             men eerst een schoolverlatersverklaring moest hebben en

ingeschreven moest zijn op Werk.nl voor tenminste 12 uren

per week, voordat een aIBW in behandeling kon worden

genomen. Niet echt een sluitende aanpak dus als er bij-

voorbeeld direct volgend op de opleiding al een beschutte

werkplek voorhanden is.

Daarin is nu als volgt voorzien:

 

Een burger moet op het moment dat hij de aanvraag indient,

behoren tot één van de in dit kader in de regelgeving

genoemde doelgroepen.

Als de gemeente de aanvraag indient, geldt deze regel niet.

Voor de gemeente geldt dat de persoon tot één van de

genoemde groepen moet behoren op het moment dat de

gemeente de Indicatie Beschut Werk verstrekt.

Dit kan in de praktijk tot de volgende situatie leiden:

Een leerling wordt voor Beschut Werk voorgesorteerd door de

school en door het sw-bedrijf waar hij stage loopt. Als de

leerling een Advies Indicatie Beschut Werk bij UWV aanvraagt,

neemt UWV deze aanvraag niet in behandeling of geeft een

negatief advies af.

Als de gemeente de aanvraag Advies Indicatie Beschut Werk

indient bij UWV, neemt UWV deze wel in behandeling. Op

grond van het advies van UWV geeft de gemeente de

beslissing Indicatie Beschut Werk af als de leerling de school

heeft verlaten en beschikbaar is voor werk.

 

Kortom: aan te raden is om in voorkomende situaties met de

gemeente te gaan overleggen of die de aanvraag wil onder-

steunen en de adviesaanvraag wil verzorgen. De leerling of

diens verzorgers kunnen dat immers niet zelf doen, dan wel

pas na schoolverlaten. Het betreft een wettelijke dienst van 

het UWV, die centraal gefinancierd is, dus zonder extra kosten

voor gemeente.

Vanzelfsprekend kan een school niet eisen dat een gemeente

zomaar meegaat in een claim, dat vereist goed onderling overleg.

 ============================================================

22.554 extra banen voor mensen met arbeidsbeperking

3 juli 2017

http://www.flexnieuws.nl/2017/07/03/22-554-extra-banen-mensen-arbeidsbeperking/#.WcDeNL.puLVI

November 2014: Hilversum stuurt na 1-1-2015 mensen met een arbeidsvermogen van 0-20% door als 'definitieve' Wajonger naar het UWV. Zij worden niet meer geholpen naar werk. Van 20-40% krijgen zij geen enkele hulp om werk te vinden! Pas >40% krijgen zij hulp bij het vinden van een beschutte werkplek via Tomin, die daarbij een monopoliepositie verwerven
========================================
20 mei 2014: 'Tekort aan geschikte Wajongers'

De 125.000 reguliere arbeidsplaatsen voor jonggehandicapten, die de nieuwe Participatiewet moet opleveren, zijn onrealistisch.
Dat blijkt uit het rapport 'War for Wajong' van Intelligence Group.

Het onderzoek- en adviesbureau becijferde dat maximaal 64.000 Wajongers geschikt en bereid zijn om te werken. Werkgevers werken momenteel aan meerdere wervingsstrategieën voor om de meest talentvolle Wajongers te werven.

Het gaat dan om de Wajongers die al werkzaam zijn bij reguliere werkgevers (type 1), die last hebben van een (lichte) autistische beperking (type 2) of werkzaam zijn op sociale werkplaatsen (type 3).

War for Wajong
Voor de in totaal 100.000 Wajongers met een zware verstandelijke handicap (type 4) of met zware psychische ziektebeelden (type 5), is het volgens Intelligence Group niet mogelijk om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. 'Het lijkt erop dat de participatiewet een numerieke exercitie is over de doelgroep, zonder dat er daadwerkelijk gesproken is met de doelgroep" aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.

Werkgevers zullen zich volgens het rapport massaal storten op de talentvolle Wajongers. Anderen zullen de boete, die het niet aannemen van de Wajongers eventueel zou opleveren, voor lief nemen. Ook bestaat er het risico dat personeel dat als regulier te boek staat, wordt getypeerd als arbeidsgehandicapt.