Meerwaarde regionaal arbeidsmarktbeleid nog onvoldoende voor mensen met een uitkering

 

Nieuwsbericht | 24-04-2014


In de arbeidsmarktregio's worden nog te weinig afspraken gemaakt die  
mensen die in een uitkeringssituatie zitten op weg kunnen helpen naar  
werk. Dit constateert de Inspectie SZW in het rapport 'Afspraken en  
resultaten regionaal arbeidsmarktbeleid'.

Nederland heeft 35 arbeidsmarktregio's waarin overheden, ondernemers  
en onderwijsinstellingen samenwerken om vraag en aanbod op de  
arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Om dit te realiseren  
maken de drie betrokkenen goede en werkbare afspraken. De afspraken  
die in de arbeidsmarktregio's worden gemaakt zouden een belangrijke  
bijdrage kunnen hebben aan de participatiedoelstelling van het  
kabinet, in het bijzonder aan het begeleiden van mensen met een  
uitkering naar werk. De Inspectie SZW heeft daarom  onderzocht of er  
concrete afspraken zijn gemaakt waar de afdelingen Werk en Inkomen van  
gemeenten bij betrokken zijn, of deze zijn doorvertaald naar en  
uitgevoerd door de werkvloer van Werk en Inkomen, en of dit heeft  
geleid tot resultaten.

Aan de regio's is gevraagd om documenten omtrent deze afspraken toe te  
zenden. Eén regio heeft hierop niet gereageerd. De 34 andere regio's  
hebben in totaal 330 documenten opgestuurd. Hiervan zijn 45 documenten  
relevant voor het onderzoek gebleken. Van 16 regio's bijna de helft  
van alle arbeidsmarktregio's heeft de Inspectie documenten ontvangen  
met sinds 2010 schriftelijk vastgelegde afspraken die betrekking  
hebben op regionaal arbeidsmarktbeleid, waarbij de afdeling Werk en  
Inkomen van de centrumgemeente is betrokken, evenals ondernemers en/of  
onderwijsinstellingen. Van 18 andere regio's zijn wel documenten  
ontvangen, maar deze waren niet relevant voor dit onderzoek. Dit waren  
vooral visiedocumenten en beleidsnota's.

Uit het onderzoek blijkt volgens de Inspectie dat er nog weinig  
concrete afspraken zijn gemaakt. Daar waar ze wel zijn gemaakt, zijn  
ze maar in beperkte mate gericht op het aan het werk krijgen van  
mensen met een uitkering. Veel activiteiten richten zich op jongeren.  
Waar afspraken wel gericht zijn op uitkeringsgerechtigden, komt het  
uiteindelijk lang niet altijd tot uitvoering op de werkvloer van de  
gemeentelijke W&I afdeling. Dat dit niet vaker gebeurt is erg jammer,  
omdat daar waar dat wel gebeurt, het succesvol is. Een succesvolle  
afspraak betreft een publiek-private samenwerking tussen Drechtsteden  
en een uitzendorganisatie, bij de andere succesvolle afspraak  hebben  
alle gemeenten in de regio West Brabant zich gecommitteerd aan een  
bepaald aantal plaatsingen in sectoren waar de komende jaren de meest  
urgente tekorten te verwachten zijn.

Daarnaast krijgen de mogelijkheden van regionaal maatwerk lang niet  
altijd een plek in de afspraken. De situatie van de eigen regionale  
arbeidsmarkt en de beoogde doelstellingen zijn vaak abstract  
beschreven, wat blijkt uit het feit dat doelgroepen en  
arbeidsmarktsectoren niet duidelijk zijn gespecificeerd. Hierdoor  
worden wellicht mogelijkheden onbenut gelaten om  
uitkeringsgerechtigden naar de (regionale) arbeidsmarkt te begeleiden.  
De Inspectie SZW is op basis van deze bevindingen van mening dat de  
meerwaarde van het regionaal arbeidsmarktbeleid voor mensen die in een  
uitkeringssituatie zitten, nog onvoldoende is.